Tin tức

Thuỷ sản Nam Việt muốn tăng vốn gấp đôi

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Nam Việt dự kiến tăng từ 1.331 tỷ đồng lên 2.662 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến thời điểm 31/12/2023 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023. Thời gian phát hành dự kiến trong 45 ngày kể từ ngày được UBNKNN thông báo về nhận đủ tài liệu phát hành. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam Việt sẽ tăng từ 1.331 tỷ đồng lên 2.662 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh ba tháng đầu năm, công ty ghi nhận 1.106 tỷ đồng doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 30 tỷ đồng, lãi sau thuế 17 tỷ đồng giảm lần lượt 72%, 82% so với quý I/2023.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh 5.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 306 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện 10% chỉ tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Nam Việt đạt 5.062 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với ngày 1/1. Trong đó hàng tồn kho cũng tương đương đầu năm ở mức 2.309 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản.

Tại ngày 31/3, tổng dư nợ vay của Nam Việt là 1.926 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn và chiếm 88% tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 2.865 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.535 tỷ đồng.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/thuy-san-nam-viet-muon-tang-von-gap-doi-20247682410204.htm